Doel van de website

De website www.bovickery.eu is een auteurswebsite waar kennis wordt gedeeld, lezingen en workshops worden verstrekt en rondleidingen, podcasts en e-books/boeken worden verkocht.
Deze website wil een gewone toegang geven aan de gebruiker. Alle informatie op deze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden.


Gebruik van de website

Bo Vickery besteedt veel aandacht en zorg aan de website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks voortdurende geleverde inspanningen kan Bo Vickery niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de informatie die op de website is vermeld tekortkomingen zou vertonen, zal Bo Vickery de nodige inspanningen leveren om deze zo snel mogelijk te corrigeren. Als u onjuistheden aantreft, kunt u contact opnemen via de contactpagina.


Aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Bo Vickery levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website beschikbaar zou zijn, zal Bo Vickery de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Bo Vickery  kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.
De inhoud van de website kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.
 
Bo Vickery geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
Bo Vickery kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Bo Vickery verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Bo Vickery wijst elke aansprakelijkheid af voor de keuzes en de ermee samenhangende gevolgen die de gebruiker van de website maakt op basis van gegevens die deze terugvindt op de website.
Bo Vickery kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor het aankopen van producten of diensten die via een affiliatelink worden aangeraden op deze website. Bij problemen dient de koper zich te wenden tot de leverancier.


Bo Vickery spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Bo Vickery kan echter niet garanderen dat zijn website volledig vrij van onderbreking is en niet door andere technische problemen wordt getroffen.

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via deze website wordt u met (hyper)links verwezen naar externe websites, naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Bo Vickery beschikt over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid, juistheid van deze inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen, noch over de producten waarnaar wordt verwezen. De hyperlinks naar andere sites houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. Bo Vickery aanvaardt aldus geen enkele aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruiken van dergelijke externe website en hun inhoud of verkopen.

Specifieke voorwaarden inzake documenten, bestanden en video's op deze site

Documenten die door Bo Vickery worden gepubliceerd op de website van Bo Vickery worden verstrekt zoals ze zijn, zonder enige garantie, noch uitdrukkelijk noch impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaalde toepassing of tegen inbreuk.
Bo Vickery kan onder geen enkele voorwaarde door derden aansprakelijk worden gesteld voor bijzondere, incidentele of indirecte schade of gevolgschade, met inbegrip van maar niet beperkt tot schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van of het vertrouwen op de verstrekte informatie, winst- of omzetderving of kosten voor het vervangen van goederen, zelfs wanneer het vooraf bekend was dat een dergelijke schade zich mogelijk zou kunnen voordoen.