Algemene voorwaarden Bo Vickery (maart 2021).

Artikel 1 Definities

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten van Bo Vickery. In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.

1.2. Opdrachtnemer: Bo Vickery (Vicky Boerjan), gevestigd te Lisseweegs Opperhof 2 te 8380 Lissewege ingeschreven onder ondernemingsnummer BE 0692.839.722 en vertegenwoordigd door eigenaar Vicky Boerjan. Bo Vickery is een eenmanszaak die gericht is op schrijven, het geven van rondleidingen, lezingen, cursussen. 

1.3. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van de door Bo Vickery aangeboden producten en diensten.

1.4. Bezoeker: de persoon die de website van Bo Vickery bezoekt.

1.5. Producten en diensten: de producten, leveringen, verkopen en diensten die worden aangeboden via Bo Vickery, zowel via de website, e-mail of telefonisch.

1.6. Overeenkomst: dit is de overeenkomst inclusief deze algemene voorwaarden tussen Bo Vickery  op grond waarvan deze producten en diensten worden geleverd.

1.7. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant zich kan bedenken en gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

1.8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid die de klant heeft om zich te bedenken en de overeenkomst te herroepen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, opdrachten en offertes waarbij Bo Vickery producten en diensten aan een klant levert, ook indien deze producten en diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven.

2.2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met Bo Vickery,, waarbij, derden betrokken worden.

2.3. Van deze algemene voorwaarden kan slechts afgeweken worden indien dit uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen. Eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van klant zijn niet geldig. De toepasselijkheid hiervan wordt ook uitdrukkelijk door Bo Vickery van de hand gewezen.

2.4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen alle overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Bo Vickery en de klant zullen indien dit het geval is overleggen om nieuwe bepalingen overeen te komen, ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en). Hierbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van deze bepaling(en) in acht genomen. Bij onduidelijkheid over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dienen deze ‘in de geest’ van deze algemene voorwaarden te worden uitgelegd. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘in de geest’ van deze algemene voorwaarden.

2.5. Indien Bo Vickery niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, dan betekent dit niet dat de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat Bo Vickery in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

2.6. Bo Vickery is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen altijd worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden (bij voorbaat) met klant besproken.

2.7. Op lezingen, workshops en trainingen zijn ook de algemene voorwaarden voor lezingen, workshops en trainingen van Bo Vickery van toepassingen.

Artikel 3 Aanbod

3.1. Als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of extra voorwaarden kent, staat dit nadrukkelijk vermeld.

3.2. Het aanbod bevat een volledige, nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten of diensten zodat de klant tot een goede beoordeling van het aanbod kan komen.

3.3. Elk aanbod bevat informatie die duidelijk maakt voor de klant wat zijn rechten en verplichtingen zijn die aan het ingaan op het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 4 Offertes en overeenkomsten

4.1. Overeenkomsten kunnen zowel mondeling, schriftelijk (per brief of e-mail), als ook via een offerte tot stand komen. De overeenkomst komt tot stand na het aanvaarden van het aanbod van Bo Vickery door ondertekening van de overeenkomst, het bevestigen per e-mail of door het klikken op de bestelknop in het registratieproces op de website. Als het gaat om een telefonische overeenkomst of overeenkomst per e-mail, geldt het verstrekken van de betalingsgegevens door de klant als het ingaan van de overeenkomst. 

4.2. Alle prijzen zijn exclusief btw en eventuele verzend-, transport- en portkosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

4.3. Offertes van Bo Vickery zijn gebaseerd op de informatie die door klant is gegeven. De klant staat ervoor in dat hij naar beste weten alle voor de opzet, uitvoering en afronding van de opdracht essentiële informatie heeft gegeven.

4.4. Bo Vickery kan gebruik maken van offertes, waarbij de geldigheidsduur steeds zal worden vermeld. Indien de geldigheidsduur niet wordt vermeld geldt hiervoor een termijn van 30 dagen, te rekenen vanaf de datum van het aanbod.

4.5. Het enkel uitbrengen van een aanbieding verplicht Bo Vickery niet tot het sluiten van een overeenkomst. Als datum van totstandkoming van de overeenkomst zal gelden de datum van de bevestiging door Bo Vickery.

4.6. Bo Vickery kan niet aan offertes worden gehouden, indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, kennelijke vergissingen en/of verschrijvingen bevatten.

4.7. Bij een eventuele aanvraag van een offerte worden niet-limitatieve prijsramingen opgegeven. Een afwijking tussen het offertebedrag en het werkelijk gefactureerde bedrag zal nooit aanleiding geven tot nietigverklaring van een overeenkomst, tot weigering van betaling, of tot gerechtelijke vorderingen vanwege de klant. 

4.8. Eventuele offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 5 Algemene verplichtingen van partijen

5.1. Opdrachtgever en Bo Vickery zullen beiden meewerken aan overeengekomen procedures en zullen elkaar de voor de goede uitvoering van de werkzaamheden benodigde informatie zo snel mogelijk, nadat de wederpartij daarom heeft gevraagd ter beschikking stellen. Voorwerpen, materialen en/of gegevens, die de klant ter beschikking heeft gesteld aan Bo Vickery, worden gehouden voor rekening en risico van de klant.

5.2. Opdrachtgever en Bo Vickery zullen elkaars belangen noch binnen noch buiten deze overeenkomst onnodig schaden.

5.3. Bo Vickery verplicht zich alle informatie van vertrouwelijke aard door of namens klant verstrekt geheim te houden.

 

Artikel 6 Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij

6.1. Bo Vickery voert de werkzaamheden tengevolge de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen uit. Bo Vickery voert de opdracht op afstand uit, tenzij anders wordt overeengekomen. 

6.2. Indien het nodig is voor een goede uitvoering van de opdracht, heeft Bo Vickeryhet recht de dienst, geheel of ten delen, door derden uit te laten voeren. Dit geschiedt zoveel mogelijk in overleg met klant. Bo Vickery doet hierbij zijn uiterste best om de overeengekomen verplichtingen en kwaliteiten te bereiken.

6.3. Bo Vickery aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht. Eventueel ingeschakelde derden dienen zelf voor een dekkende aansprakelijkheidsverzekering zorg te dragen.

6.4. Als door Bo Vickery ingeschakelde derden, voor de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van klant of een door klant aangewezen locatie, draagt klant kosteloos zorg voor de door die medewerkers of derden in redelijkheid gewenste faciliteiten. De klant zal Bo Vickery vrijwaren voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van de klant of van onveilige situaties in diens organisatie.

6.5. Bo Vickery voert de opdracht ter goeder trouw uit en baseren ons hiervoor op de informatie die ons in het kader van de aanbieding is verstrekt door de klant. De klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de nauwkeurigheid, juistheid en volledigheid van door de haar verstrekte of voorgeschreven uitvoeringsvoorschriften en dergelijke.

 

Artikel 7 Wijziging van de opdracht en prijzen

7.1.  Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Wanneer door klant tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de opdracht, brengt Bo Vickery in beginsel de noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van klant. Bo Vickery kan, zonder daarmee in gebreke te komen, een verzoek tot wijziging, aanvulling of intrekking van de overeenkomst weigeren, indien dit kwalitatief gevolgen zou hebben voor de te leveren dienst.

7.2. Eventuele aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldig indien Bo Vickery deze schriftelijk heeft bevestigd.

7.3. Indien wijziging meerwerk ten gevolgen heeft, mag Bo Vickery de extra kosten voor wijziging van de opdracht bij klant in rekening brengen. Bo Vickery zal de klant hier vooraf over inlichten. Bo Vickery brengt geen meerkosten in rekening als de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan hemzelf kunnen worden toegerekend.

7.4. Voor zover zich bij de uitvoering van de opdracht onvermijdelijke afwijkingen ten opzichte van een offerte voordoen, zal Bo Vickery de klant hierover in een zo vroeg mogelijk stadium inlichten. Overschrijdingen van offertes tot 15% worden als begrotingsrisico door de klant geaccepteerd en behoeven dan ook niet als zodanig te worden gemeld.

7.5. Bo Vickery behoudt zich het recht voor om wettelijk vastgelegde prijsstijgingen en onverwachtse redelijkerwijs noodzakelijke hogere kosten, die plaatsvinden tussen opdrachtbevestiging en de uitvoering van deze opdracht, aan de klant door te berekenen. Bo Vickery kan ook de kostprijs van ook de kostprijs van abonnementen en tools noodzakelijk voor de opdracht aan de klant doorrekenen.  Bo Vickery is verplicht eventuele prijswijzigingen zo snel mogelijk aan de klant mee te delen en toe te lichten.

7.6. Al onze prijzen zijn exclusief BTW. Alle eventuele taksen, rechten, verplaatsingskosten en andere kosten zijn ten laste van de klant.

7.7. De opgegeven uitvoerings- of leveringstermijnen gelden slechts ten indicatieve titel. Het overschrijden van de voorziene uitvoerings- of leveringstermijnen kan onder geen enkele voorwaarde de verbreking van de overeenkomst met zich meebrengen. Elke vertraging in de uitvoering waarvan wij kennis zouden krijgen, zal evenwel zo spoedig mogelijk ter kennis gebracht worden aan de klant. Hoewel de overeengekomen levertijden zoveel mogelijk in acht zullen worden genomen, wordt elke aansprakelijkheid van ons wegens niet of vertraagde levering of uitvoering uitgesloten. Overschrijding van de levertijd ontheft de klant niet van zijn verplichtingen.

Wanneer Bo Vickery onverhoopt niet kan leveren, krijgt de klant het verschuldigde bedrag terug voor zover er nog geen diensten werden geleverd aan de klant. Gaat het bijvoorbeeld om een traject met 1-op-1 sessies en kunnen 2 van de 10 sessies niet doorgaan, dan krijgt de klant 1/5 van het betaalde bedrag terug.

Wijzigingen in de bestelling of opdracht hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde vermoedelijke leveringstermijnen vervallen.

Wijzigingen in de bestelling of opdracht hebben tevens mogelijks tot gevolg dat de opgestelde prijsraming kan wijzigen. Elke verandering in de uitvoering waarvan wij kennis zouden krijgen en die een substantiële invloed heeft op de prijsraming, zal zo snel mogelijk ter kennis gebracht worden aan de klant. Hoewel de overeengekomen prijsramingen zoveel mogelijk in acht zullen worden genomen, wordt elk factuurprotest om die reden als ongegrond aanzien. Een gemelde wijziging in de prijsraming omwille van een wijziging in de bestelling of opdracht zal onder geen beding de verbreking van de overeenkomst met zich meebrengen. 

 

Artikel 8 Auteursrecht, licentie en intellectueel eigendom

8.1. Op elk werk van Bo Vickery is volgens de Belgische wet automatisch het auteursrecht van toepassing.

8.2. Alle door Bo Vickery verstrekte informatie, aanbiedingen, ideeën, gemaakte teksten, creatieve concepten en ontwerpen, of  andere stukken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt in het kader van de opdracht en mogen door de klant niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt worden gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht zonder voorafgaande toestemming van Blogschrijver.

8.3. Bo Vickery behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor op grond van de auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Bo Vickery heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst teksten, producten  en diensten voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de klant ter kennis van derden wordt gebracht. Bo Vickery behoudt hierbij het recht de geleverde materialen voor eigen promotiedoeleinden te gebruiken in zijn portfolio.

8.4. Indien Bo Vickery diensten en producten op basis van aanwijzingen van klant vervaardigt, staat klant ervoor in dat daardoor geen rechten van derden zullen worden geschonden.

8.5. De klant krijgt van Bo Vickery een in tijdsduur onbeperkte licentie voor het gebruik van auteursrechtelijke beschermde werken, die door Bo Vickery in de uitvoering van de overeenkomst in opdracht van de klant worden gemaakt. Deze licentie geldt slechts zodra en zolang de klant voldoet aan de financiële verplichtingen, die verband houden met de beschikbaarstelling van het auteursrechtelijk beschermde werk.

8.6. De in het voorgaande bedoelde licentie geldt uitsluitend voor gebruik van het werk door de klant zelf. Gebruik door derden is niet toegestaan.

8.7. De in voorgaande bedoelde licentie geldt niet voor het gebruik van werk in een door klant aangepaste vorm. Voor publicatie in aangepaste vorm, dient eerst toestemming gevraagd te worden aan Bo Vickery.

8.8. Bo Vickery is gerechtigd de klant te vragen om een naamsvermelding aan te brengen.

8.9. Bo Vickery besteedt veel aandacht en zorg aan de website, haar boeken en werken en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks voortdurende geleverde inspanningen kan Bo Vickery niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de informatie tekortkomingen zou vertonen, zal Bo Vickery de nodige inspanningen leveren om deze zo snel mogelijk te corrigeren. Als u onjuistheden aantreft, kunt u contact opnemen via de contactpagina.

8.10. Overgang van eigendom en risico. 

Alle aan de klant geleverde diensten, zelfs wanneer deze door hem reeds worden gebruikt, blijven eigendom van Bo Vickerytot op het ogenblik van de volledige betaling van de factuur. Wordt het bestelde door de klant doorverkocht, dan komt het recht op de daaruit leidende verkoopprijs tot de plaats van de verkochte diensten. De klant draagt vanaf het tijdstip van de totstandkoming van de overeenkomst het risico van beschadiging, tenietgaan of vernieling van de diensten en producten.

8.11. De inhoud van de website www.bovickery.eu valt onder het intellectueel eigendomsrecht. Dat geldt ook voor de cursusinhoud en andere diensten van Bo Vickery. De klant, lezer of websitebezoeker mag niets van een dienst of een gedeelte daarvan kopiëren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken of te reconstrueren.

Artikel 9 Betaling en verwijlskosten

9.1. Betaling dient op onze bankrekening op de facturen vermeld binnen de 10 dagen na factuurdatum en dit zonder korting. Bo Vickery kan een korting aanbieden. Betalen van diensten die onmiddellijk op het internet worden aangekocht, gebeuren onmiddellijk.

De klant is niet gerechtigd schuldvergelijking toe te passen tegenover ons ten aanzien van vorderingen uit hoofde van levering volgens deze algemene verkoopsvoorwaarden.

9.2. Er kan een voorschotfactuur opgemaakt worden in functie van de gevorderde werkzaamheden die reeds uitgevoerd werden dan wel in functie van de aard van de opdracht die ons toebedeeld wordt. 

9.3. In geval van niet-betaling van één of meerdere facturen op de vervaldatum, zal het verschuldigde bedrag van rechtswege vanaf de factuurdatum een conventionele verwijlintrest opbrengen van 8% per jaar, zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling vereist is. Indien de klant in gebreke blijft te betalen, is Bo Vickeryniet verplicht tot verdere levering en kan Bo Vickerytot ontbinding van de overeenkomst besluiten en een schadevergoeding vorderen. De niet-betaling van een factuur op de vervaldag brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle openstaande facturen, zelfs de niet-vervallen, met zich mee, zonder rekening te houden met voordien toegestane betalingsvoorwaarden.

9.4. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag verbindt de klant zich er uitdrukkelijk toe, behalve de hoofdsom van de schuld, de rente en de eventuele invorderingskosten als schadevergoeding aan de verkoper een bedrag te betalen gelijk aan 15% van de factuurbedragen, met een minimum van € 100,00.

9.5. De voorbehoudloze betaling van een gedeelte van het gefactureerd bedrag, geldt als aanvaarding van de factuur. Gedeeltelijke afbetalingen worden aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis. Ze worden toegerekend op eventueel gemaakte gerechtskosten, daarna op de vervallen rente, vervolgens op de forfaitaire schadevergoeding en tenslotte op de hoofdsom.

9.6. De aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie, staking van betaling – zelfs niet officieel vastgesteld – of elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de klant, heeft voor gevolg dat de facturen betreffende de geleverde diensten onmiddellijk opeisbaar zijn. Bo Vickery behoudt zich in dit geval het recht voor gedane bestellingen te annuleren door eenvoudige kennisgeving aan de klant bij aangetekende brief, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

9.7. De eventuele gemaakte gerechtelijke en kosten voor verplichte uitvoering zullen eveneens op de klant worden verhaald. De klant is over de verschuldigde verwijlskosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 10 Klachten

10.1. Klachten over de verrichte werkzaamheden moet klant binnen 8 dagen na factuurdatum, dan wel indien dit tijdstip later ligt, uiterlijk binnen 14 dagen na afronding van de betreffende werkzaamheden, kenbaar maken aan Bo Vickery via e-mail (bovickery13@gmail.com). De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat Bo Vickery hier adequaat op kan reageren.

10.2. Eventuele klachten zullen door Bo Vickerybinnen twee weken beantwoord worden, tenzij dit niet mogelijk is. Indien dit het geval is deelt Bo Vickerydit zo snel mogelijk mee en doet zij haar uiterste best om zo nel mogelijk alsnog te reageren.

10.3. Indien een klacht – naar de mening van Bo Vickery– gegrond is, zal Bo Vickery de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de klant schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

10.4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, is Bo Vickery aansprakelijk, binnen de grenzen van artikel 11.

10.5. Klachten met betrekking tot de factuur dienen gemeld te worden per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na de factuurdatum. Bij gebrek hieraan zal de factuur beschouwd worden als zijnde aanvaard zonder enig voorbehoud. 

10.6. Klachten ontheffen de klant niet van de overeengekomen betalingsverplichtingen binnen de in deze algemene verkoopsvoorwaarden gestelde termijn.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1. Bo Vickery is slechts aansprakelijk voor schade die de klant lijdt door tekortkomingen van Bo Vickery bij uitvoering van enige tussen partijen gesloten overeenkomst of opdracht indien en voorzover de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van Bo Vickery.

11.2. De aansprakelijkheid van Bo Vickery is steeds beperkt tot hetzij de terugbetaling van de waarde van bestelling of opdracht, hetzij het kosteloze herstel/herwerking ervan, naar onze keuze. Bo Vickery kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor onrechtstreekse schade, zoals gebruiksderving, schade aan andere onderdelen of goederen. Ook niet kunnen wij aansprakelijk gesteld worden voor gederfde winst.

11.3. Ingeval van ziekte of overmacht wordt iedere verplichting tot dienstverlening van ons geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van deze ziekteperiode of overmacht, zonder dat wij tot enige schadevergoeding terzake gehouden zijn voor een eventueel geleden schade of verlies en zonder dat een vermindering van facturatie plaatsvindt. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van partijen onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen door ons geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen door ons in redelijkheid niet van die omstandigheid te voorzien was op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

11.4. Opdrachtgever vrijwaart Bo Vickery voor alle aanspraken van derden uit hoofde van door deze derden geleden schade, voortvloeiende uit de toepassing of het gebruik van het resultaat van de werkzaamheden van Bo Vickery door klant of door een ander aan wie klant dat resultaat ter beschikking heeft gesteld, tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of aantoonbare grove schuld van Bo Vickery.

11.5. Bo Vickery is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Bo Vickery is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

11.6. Alle door Bo Vickery gegeven adviezen en gedeelde kennis zijn geheel vrijblijvend. Over deze niet-bindende informatie verleent Bo Vickery geen enkele garantie. Voor het al dan niet opvolgen van deze adviezen, kan Bo Vickery niet aansprakelijk worden gesteld. Dit komt echter te vervallen als er sprake zou zijn van opzettelijk veroorzaakte schade door ernstige, bewijsbare schuld van Bo Vickery.

Artikel 12 Geheimhouding

12.1. Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit het (soort) informatie. Er kan door Bo Vickery gevraagd worden om eerst een geheimhoudinsoverenkomst te ondertekenen. 

Artikel 13 Overmacht

13.1. Bo Vickery is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling, of wegens in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

13.2. Indien er sprake is van overmacht zal klant, Bo Vickery hiervan direct schriftelijk op de hoogte stellen, onder vermelding van de oorzaak  van de overmacht.

13.3 Bo Vickery heeft het recht, gedurende de periode dat de overmacht duurt, zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten.

13.4. Opdrachtgever heeft na de mededeling dat sprake is van overmacht aan de zijde van Bo Vickery het recht de opdracht schriftelijk te annuleren.

Artikel 14 Opschorting en ontbinding

14.1. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens noodzakelijk voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Bo Vickery worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Bo Vickery zijn verstrekt, heeft Bo Vickeryhet recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de in dat geval gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.

14.2. Bestellingen en annuleringen

Bij het bestellen en/of inboeken van diensten kunnen wij autonoom beslissen om een voorschotfactuur op te maken. Bij betaling van dit voorschot verbindt de klant zich ertoe de bestelde diensten aan te schaffen of te laten leveren. Deze verbintenis is onomkeerbaar. Bij annuleringen kan de klant dit voorschot niet terugvorderen wegens de ontstane winstderving.

Elke annulering van een bestelling van diensten dient naast telefonisch ook per brief te geschieden. Annulering van een opdracht tot dienstverlening kan tot 30 dagen voorafgaand aan de geplande opdracht, waarbij wij gerechtigd zijn op een vergoeding ten belope van 30% van de opdracht, met een minimum van € 1.000,00. Indien het annuleren van een opdracht tot dienstverlening gebeurt binnen de 15 dagen voorafgaand aan de geplande opdracht, zijn wij gerechtigd op een vergoeding ten belope van 60% van de opdracht. Indien het annuleren van de opdracht binnen de 5 dagen voorafgaand aan de geplande opdracht tot dienstverlening gebeurt, behouden wij het recht 100% van de opdracht te factureren.

Artikel 15 Herroeping en herroepingsrecht

15.1. Dit is enkel toepasselijk indien de klant een consument is en geen handelaar of ondernemer is. Bij een verkoop op afstand of een overeenkomst gesloten tussen een consument en een handelaar, waarbij uitsluitend gemaakt werd van communicatie op afstand (telefoon, fax, internet, mail, …), beiden niet fysiek tegelijkertijd aanwezig zijn om een overeenkomst te sluiten, zijn deze herroepingsregels van toepassing, tenzij de wettelijke uitzonderingen.

15.2. De klant beschikt over een herroepingstermijn van 14 kalenderdagen. De klant hoeft geen reden hiervoor op te geven, maar Bo Vickery kan wel de vraag stellen wat de reden is. De klant is niet verplicht hierop te antwoorden.

15.3. Het herroepingsrecht is niet van toepassing bij de onderstaande overeenkomsten:
– dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst indien tot de uitvoering werd overgegaan met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de handelaar de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
– de levering van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markten waarop de handelaar geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
– de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

 • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
 • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de handelaar geen invloed heeft;
 • overeenkomsten waarbij de consument de handelaar specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;
 • de levering van verzegelde audio- of video-opnamen of van computersoftware waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 •  de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen op dergelijke publicaties;
 • overeenkomsten gesloten tijdens een openbare veiling;
 • overeenkomsten voor de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;
 • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande
 • toestemming van de consument en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daardoor verliest.

15.4. Het herroepingsrecht kan worden uitgeoefend via dit herroepingsformulier waarop ook staat waar je het herroepingsformulier kan indienen of opsturen: https://docs.google.com/document/d/1gw9kv9-g4VlKv2UcYKE5BEJaRHD1tnnllnTUPX9dTCo/edit?usp=sharing

U kan er ook altijd voor kiezen het herroepingsformulier van de FOD Economie te gebruiken: https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Ventes/Forms/formulier-voor-herroeping.pdf

15.5. Terugbetaling van de kosten.

De aankoopprijs en bezorgkosten, krijgt de klant volledig terugbetaald als het gaat om een standaardlevering. Bij een andere levering (bijv. expresslevering of verzekerde levering) moet Bo Vickery deze kosten niet terugbetalen. De retourkosten zijn niet ten laste van Bo Vickery, maar zijn ten laste van de klant. 

Bij diensten die geleverd werden en gebruikt tijdens de bedenktermijn, mag Bo Vickery kosten aanrekenen voor de geleverde prestaties. De klant dient aan Bo Vickery een evenredig bedrag betalen voor dat wat al is geleverd op het moment dat de klant Bo Vickery ervan in kennis heeft gesteld dat hij zijn herroepingsrecht uitoefent, vergeleken met de volledige uitoefening van de overeenkomst. Het bedrag wordt berekend op grondslag van de totale prijs zoals vastgelegd in de overeenkomst.

Alle kosten worden terugbetaald via hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt om het product en/of de diensten te kopen, tenzij de klant vraagt om op een andere manier terugbetaald te worden. 


15.6. De klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

15.7. Meer informatie over het herroepingsrecht is te vinden in de folder van de FOD Economie: https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Ventes/herroepingsrecht.pdf

Artikel 16 Geschillen

16.1. In geval van geschillen die voortkomen uit een overeenkomst tussen klant en Blogschrijver, of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie op te lossen met behulp van bemiddeling.

16.2. Blijkt het onmogelijk een dergelijk geschil op te lossen met behulp van bemiddeling, dan zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter.

Artikel 17 Toepasselijk recht

17.1. Op elke opdracht tussen Bo Vickery en klant is het Belgische recht van toepassing. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of wanneer klant in het buitenland woont of is gevestigd. De bevoegde rechter zal zijn de rechter in het arrondissement Brugge, tenzij wettelijke of gerechtelijke regels van dwingend zich daartegen verzetten.

 

Deze voorwaarden & condities zijn voor het laatst geüpdatet op 1 juni 2021

1. Inleiding

Deze voorwaarden en condities zijn van toepassing op deze site en op de transacties die betrekking hebben op onze producten en diensten. Je kunt gebonden zijn aan bijkomende contracten in verband met je relatie met ons of met producten of diensten die je van ons ontvangt. Indien bepalingen van de aanvullende overeenkomsten in strijd zijn met bepalingen van deze voorwaarden, zullen de bepalingen van die aanvullende overeenkomsten voorrang hebben.

2. Bindend

Door je te registreren bij, toegang te verkrijgen tot of anderszins gebruik te maken van deze site, stem je er mee in gebonden te zijn aan de hieronder uiteengezette voorwaarden en condities. Het gebruik van deze site impliceert dat je kennis hebt genomen van deze voorwaarden en condities en deze aanvaardt. In sommige specifieke gevallen kunnen wij je ook vragen uitdrukkelijk in te stemmen.

3. Elektronische communicatie

Door deze site te gebruiken of door op digitale wijze met ons te communiceren, stem je ermee in en erken je dat wij digitaal met je kunnen communiceren via onze site of door je een e-mail te sturen, en stem je ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere mededelingen die wij digitaal aan je verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten, met inbegrip van maar niet beperkt tot het vereiste dat dergelijke mededelingen schriftelijk dienen te zijn.

4. Intellectueel eigendom

Wij of onze licentiegevers bezitten en beheren alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de site en de gegevens, informatie en andere bronnen die worden weergegeven door of toegankelijk zijn op de site.

4.1 Alle rechten zijn voorbehouden

Tenzij er bij specifieke inhoud iets anders is aangegeven, wordt je geen licentie of enig ander recht verleend op grond van auteursrechten, handelsmerken, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten. Dit betekent dat je zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming geen inhoud van deze site, in welke vorm dan ook zult gebruiken, kopiëren, reproduceren, uitvoeren, weergeven, verspreiden, opnemen in enig elektronisch medium, wijzigen, reverse-engineeren, decompileren, overdragen, downloaden, verzenden, te gelde maken, verkopen, op de markt brengen of commercialiseren, behalve en alleen voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals het citaatrecht).

5. Nieuwsbrief

Onverminderd het voorgaande mag je onze nieuwsbrief in digitale vorm doorsturen naar anderen die geïnteresseerd zouden kunnen zijn in een bezoek aan onze site.

6. Eigendom van derden

Onze site kan hyperlinks of andere verwijzingen naar sites van andere partijen bevatten. Wij controleren of beoordelen de inhoud van sites van andere partijen waarnaar vanaf deze site wordt gelinkt niet. Producten of diensten die door andere sites worden aangeboden, zijn onderworpen aan de toepasselijke voorwaarden en condities van die derden. De meningen of het materiaal op deze sites worden niet noodzakelijkerwijs door ons gedeeld of onderschreven.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy praktijken of inhoud van deze sites. Je draagt alle risico’s verbonden aan het gebruik van deze sites en alle verwante diensten van derden. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies of schade, op welke wijze dan ook ontstaan, die het gevolg is van door jou zelf verstrekte persoonsgegevens aan derden.

7. Verantwoordelijk gebruik

Door onze site te bezoeken, stem je ermee in deze alleen te zullen gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze bestemd is en zoals toegestaan door deze voorwaarden, eventuele aanvullende contracten met ons, en door toepasselijke wetten, voorschriften en algemeen aanvaarde online praktijken en richtlijnen. Je mag onze site of diensten niet gebruiken voor het gebruiken, publiceren of verspreiden van materiaal dat bestaat uit (of gekoppeld is aan) schadelijke computersoftware; gegevens van onze site niet gebruiken voor direct-marketingactiviteiten en geen systematische of geautomatiseerde gegevensverzamelingsactiviteiten uitvoeren op of in verband met onze site.

Het is ten strengste verboden activiteiten te ontplooien die schade toebrengen of kunnen toebrengen aan de site of die de werking, de beschikbaarheid of de toegankelijkheid van de site belemmeren.

8. Terugbetaling en retourbeleid

8.1 Herroepingsrecht

Je hebt het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dien je ons door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van je besluit om deze overeenkomst te herroepen. Onze contactinformatie vind je hieronder. Je kunt gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht.

Indien je van deze mogelijkheid gebruik maakt, zullen wij je onverwijld op een duurzame drager (bijv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van een dergelijke herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat je de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

8.2 Gevolgen van herroeping

Als je dit contract herroept, zullen wij alle van je ontvangen betalingen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit je keuze voor een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop wij op de hoogte zijn gebracht van je beslissing om dit contract te herroepen, aan je terugbetalen. Wij zullen een dergelijke terugbetaling uitvoeren via hetzelfde betaalmiddel als je voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zijn er geen kosten verbonden aan een dergelijke terugbetaling.

Je dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop je ons meedeelt de overeenkomst te herroepen, aan ons of aan een door ons gemachtigd persoon, terug te zenden of te overhandigen. De termijn is gehaald indien je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Wij kunnen wachten met de terugbetaling totdat wij de goederen retour hebben ontvangen of totdat je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat zich het eerste voordoet.

Je zult de directe kosten van het terugzenden van de goederen moeten dragen.

Je bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van ander gebruik dan die welke nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

Er zijn enkele wettelijke uitzonderingen op het herroepingsrecht, en sommige artikelen kunnen daarom niet worden geretourneerd of geruild.  Wij zullen je laten weten of dit in jouw specifieke geval van toepassing is.

9. Indienen van ideeën

Verstuur aan ons geen ideeën, uitvindingen, auteursrechtelijk beschermde werken, of andere informatie die kan worden beschouwd als je eigen intellectuele eigendom, tenzij we eerst een overeenkomst hebben ondertekend betreffende het intellectuele eigendom of over de geheimhouding. Als je de inhoud aan ons bekendmaakt zonder een dergelijke schriftelijke overeenkomst, verleen je aan ons een wereldwijde, onherroepelijke, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om de inhoud te gebruiken, te reproduceren, op te slaan, aan te passen, te publiceren, te vertalen en te distribueren in alle bestaande of toekomstige mediavormen.

10. Beëindiging van gebruik

Wij kunnen, naar eigen inzicht, te allen tijde de toegang tot de site of enige dienst daarop, tijdelijk of permanent, wijzigen of stopzetten. Je stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens jou of een derde partij voor een dergelijke wijziging, opschorting of stopzetting van je toegang tot of gebruik van de site of enige inhoud die je mogelijk hebt gedeeld op de site. Je hebt geen recht op enige compensatie of andere betaling, zelfs niet indien bepaalde functies, instellingen en/of inhoud die je hebt bijgedragen of waarop je bent gaan vertrouwen, permanent verloren gaan. Je mag geen toegangsbeperkende maatregelen op onze site omzeilen of proberen te omzeilen.

11. Garanties en aansprakelijkheid

Niets in dit artikel zal een wettelijk voorgeschreven garantie beperken of uitsluiten waarvan het onrechtmatig zou zijn om deze te beperken of uit te sluiten. Deze site en alle inhoud op de site worden aangeboden op een “zoals het is” en “zoals beschikbaar” basis en kunnen onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Wij verwerpen uitdrukkelijk alle garanties van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de beschikbaarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de Inhoud. Wij garanderen niet dat:

 • deze site of onze producten aan je eisen zal voldoen;
 • deze site beschikbaar zal zijn op een ononderbroken, tijdige, veilige of foutloze basis;
 • de kwaliteit van elk product of elke dienst die je via deze site koopt of verkrijgt, aan je verwachtingen zal voldoen.

Niets op deze site is bedoeld om als juridisch, financieel of medisch advies van welke aard beschouwd te kunnen worden. Indien je advies nodig hebt dien je een deskundige te raadplegen.

De volgende bepalingen van dit artikel zijn van toepassing voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving en zullen onze aansprakelijkheid niet beperken of uitsluiten in gevallen dat dit onwettig of verboden zou zijn. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor directe of indirecte schade (met inbegrip van winstderving of verlies van inkomsten, verlies of beschadiging van gegevens, software of databanken, verlies van of schade aan eigendommen of gegevens) opgelopen door jou of een derde partij, voortvloeiend uit je toegang tot, of gebruik van onze site.

Tenzij in een aanvullend contract uitdrukkelijk anders is bepaald, is onze maximale aansprakelijkheid ten opzichte van jou voor alle schade die voortvloeit uit of verband houdt met de site of producten en diensten die via de site op de markt worden gebracht of verkocht, ongeacht de oorzaak waaruit die aansprakelijkheid zou voortvloeien, beperkt tot de totale prijs die je aan ons hebt betaald om dergelijke producten of diensten te kopen of om de site te gebruiken. Een dergelijke beperking is van toepassing op al je vorderingen van elke soort en aard.

12. Privacy

Om toegang te krijgen tot onze site en/of diensten, kun je gevraagd worden bepaalde informatie over jezelf te verstrekken als onderdeel van het registratieproces. Je stemt ermee in dat alle informatie die je verstrekt altijd accuraat, correct en actueel is.

Wij nemen de omgang met jouw persoonsgegevens serieus en zetten ons in voor de bescherming van jouw persoonlijke levenssfeer. Wij zullen je e-mailadres niet gebruiken voor ongevraagde mail. Alle door ons aan jou verzonden e-mails zullen enkel aan je worden verzonden in verband met de levering van overeengekomen producten of diensten.

We hebben beleid ontwikkeld om alle mogelijke zorgen over privacy te ondervangen. Zie voor meer informatie onze Privacyverklaring en ons Cookiebeleid.

13. Exportbeperkingen / Naleving van wetgeving

Toegang tot de site is verboden voor bezoekers vanuit gebieden of landen waar de inhoud of de aankoop van de producten of diensten die op de site worden verkocht illegaal is. Je mag deze site niet gebruiken in strijd met de exportwetten en -voorschriften van België.

14. Affiliate marketing

Via deze site kunnen wij aan partner marketing doen waarbij wij een percentage van of een commissie ontvangen op de verkoop van diensten of producten op of via deze site. Wij kunnen ook sponsoring of andere vormen van reclamevergoeding van bedrijven aanvaarden. Dit document is bedoeld om te voldoen aan de wettelijke voorschriften inzake marketing en reclame die van toepassing kunnen zijn, zoals de voorschriften van de Amerikaanse Federal Trade Commission.

15. Opdracht

Je kunt geen van je rechten en/of verplichtingen onder deze voorwaarden en condities geheel of gedeeltelijk toewijzen, overdragen of uitbesteden aan een derde partij zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Elke vermeende overdracht die in strijd is met deze afdeling, is nietig en ongeldig.

16. Inbreuken op deze voorwaarden en condities

Onverminderd onze andere rechten op grond van deze voorwaarden, kunnen wij, indien je deze voorwaarden op enige wijze schendt, de maatregelen nemen die wij passend achten om de schending aan te pakken, waaronder het tijdelijk of permanent opschorten van je toegang tot de site, contact opnemen met je internetprovider met het verzoek je toegang tot de site te blokkeren, en/of door juridische stappen tegen je ondernemen.

17. Overmacht

Met uitzondering van de verplichting tot betaling van een geldbedrag, zal geen enkele vertraging, verzuim of nalatigheid van een der partijen in de uitvoering of nakoming van enige van haar verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden worden beschouwd als een schending van deze voorwaarden indien en voor zolang een dergelijke vertraging, verzuim of nalatigheid het gevolg is van een oorzaak die buiten de redelijke controle van die partij valt.

18. Vrijwaring

Je gaat ermee akkoord ons te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen van en tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen en onkosten, met betrekking tot jouw schending van deze voorwaarden en toepasselijke wetten, met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten. Je zult ons onmiddellijk een vergoeding geven voor onze schade, verliezen, kosten en uitgaven die verband houden met of voortvloeien uit dergelijke vorderingen.

19. Ontheffing

Het niet afdwingen van een van de bepalingen in de deze voorwaarden en in enig ander document, of het niet uitoefenen van een mogelijkheid tot beëindiging, kan niet worden opgevat als een verklaring van afstand of stilzwijgende instemming, en zal geen invloed hebben op de geldigheid van deze voorwaarden of enig andere overeenkomst of een deel daarvan, of het recht om daarna alle bepalingen af te dwingen.

20. Taal

Deze voorwaarden en condities zullen uitsluitend worden geïnterpreteerd en uitgelegd in het Nederlands. Alle mededelingen en correspondentie worden uitsluitend in die taal gevoerd.

21. Gehele overeenkomst

Deze voorwaarden en condities, samen met onze privacyverklaring en cookiebeleid, vormen de volledige overeenkomst tussen jou en Vicky Boerjan met betrekking tot je gebruik van deze site.

22. Updaten van deze voorwaarden en condities

Wij kunnen deze voorwaarden en condities van tijd tot tijd updaten. Je bent verplicht om deze voorwaarden en condities regelmatig te controleren op veranderingen of updates. De datum aan het begin van deze voorwaarden en condities is de laatste revisiedatum. Wijzigingen in deze voorwaarden en condities worden van kracht zodra dergelijke wijzigingen op deze site zijn geplaatst. Je voortdurende gebruik van deze site, na het aanbrengen van wijzigingen of updates, zal worden beschouwd als kennisgeving van je aanvaarding van de naleving van en gebondenheid aan deze voorwaarden.

23. Rechtskeuze en rechterlijke bevoegdheid

Op deze voorwaarden en condities is het recht van toepassing van België. Alle geschillen met betrekking tot deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de bevoegdheid van de rechtbank in België. Indien enig deel of enige bepaling van deze voorwaarden en condities door een rechtbank of andere autoriteit ongeldig en/of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal dat deel of die bepaling worden gewijzigd, verwijderd en/of afgedwongen voor zover dat maximaal is toegestaan om uitvoering te geven aan de intentie van deze voorwaarden. De overige bepalingen blijven onverlet.

24. Contactinformatie

Deze site is eigendom van en wordt beheerd door Vicky Boerjan.

Je kan contact met ons opnemen met betrekking tot deze voorwaarden en condities door ons te schrijven of te e-mailen op het volgende adres: moc.liamg@31yrekcivob
Lisseweegs Opperhof 2, 8380 Lissewege

25. Download

Je kan ook onze voorwaarden en condities downloaden als een PDF.

>